top of page

MITSUBISHI SPACEWAGON เวลาขับมีเสียงดังกุกกัก ช่วงล่างหมดสภาพ

งานซ่อมช่วงล่าง Mitsubishi Spacewagon

อาการที่พบ

ช่วงล่างหมดสภาพ เวลาขับมีเสียงดังกุกกัก โดยเฉพาะเวลาขับในทางขรุขระจะดังเป็นพิเศษ

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page