top of page

BENZ E220 CDI หมุนพวงมาลัยมีเสียงดังช่วงล่างด้านซ้าย


อาการที่พบ เช็คช่วงล่าง หมุนพวงมาลัยมีเสียงดังช่วงล่างด้านซ้าย เช็คเบรก

การแก้ไข เปลี่ยนลูกหมากกันโคลง บู้ชดุมล้อหลัง เปลี่ยนคันชัก บู้ชแร็ก ยางหิ้วเพลากลาง ปีกนกบนล่าง

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page