top of page

MITSUBISHI PAJERO มีเสียงดังช่วงล่างเวลาออกตัว


อาการที่พบ น้ำมันเครื่องรั่ว เข้าเกียร์ช่วงเช้าไม่วิ่ง มีเสียงดังช่วงล่างเวลาออกตัว เช็คเบรก

การแก้ไข โอเวอร์ฮอล์เกียร์ เปลี่ยนลูกยางเบ้าโช้ค เปลี่ยนยางกันโคลงหน้า เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ ซีลคอหลัง เปลี่ยนโช้คอัพหน้าหลัง

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page