top of page

MAZDA BT50PRO รอบเครื่องขึ้นแต่ความเร็วไม่ขึ้น เกียร์ไม่เปลี่ยน


รอบขึ้นความเร็วไม่ขึ้น!! เกียร์ไม่เปลี่ยน!! ลางบอกเหตุอาการเกียร์เสีย !!! ปล่อยไว้นาน อาจต้องลากเข้าอู่นะคะ .. แอดมินขอเตือน

อาการ รอบเครื่องขึ้นแต่เร่งไม่ขึ้น เกียร์ไม่เปลี่ยน

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์ เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ เปลี่ยนทอร์คเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page