top of page

NISSAN TEANA J31 เข้าเกียร์เดินหน้ารถไม่ออกตัว มีอาการกระตุกเวลาออกตัว


☆1 ใน 5 อาการเกียร์เสียยอดฮิต☆

เข้าเกียร์ Dไม่ออกตัวต้องรอสักพักหลายคนคิดว่าทิ้งไว้เดี๋ยวดีขึ้น ไม่ใช่นะคะ เกียร์พังเลยค่ะ !!

รีบซ่อมเกียร์ก่อนต้องลากรถมาที่อู่ !!!!

อาการที่แจ้ง เข้าเกียร์Dไม่ออกตัวต้องรอสักพัก เมื่อสตาร์ทรถจอดไว้รถสั่นแรง ออกตัวมีอาการกระตุกกระซาก

การซ่อม โอเวอร์ฮอลเกียร์ เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง เปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page