top of page

HYUNDAI H1 ไฟเครื่องโชว์ ฟ้อง P0741 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์มีปัญหาHYUNDAI H1 ไฟเครื่องโชว์ ฟ้อง P0741 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์มีปัญหา


อาการที่เจอ

- ไฟเครื่องโชว์

- เวลาออกตัวมีหน่วง ไม่ออกทันที


งานซ่อม

- ซ่อมทอร์ค - เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ไส้กรองเกียร์ ประเก็นอ่าง - เปลี่ยนซีลทอร์ค ซีลท้ายเครื่อง - ล้างทำความสะอาดสวิทซ์เกียร์ เปลี่ยนบู้ชคันเกียร์ - อะไหล่ทอร์คเป็นของนำอเมริกาค่ะ


เบื้องต้นในเรื่องทอร์คทางเราสามารถซ่อมได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

ราคาอยู่ที่ 7,000 บาท ไม่รวมค่าแรงและน้ำมันเกียร์ค่ะ ( รับประกันงานทอร์ค 6 เดือน)

Featured Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Recent Posts
bottom of page